Nhây là gì ? Ý nghĩa của từ Nhây

0
15971

Định nghĩa nhây (nhầy) là gì ?

Từ nhây là khẩu ngữ chỉ sự kéo dài, dai dẳng không chịu dứt , đây là từ địa phương chỉ một số địa phương nhất định ở Việt Nam sử dụng

Ví dụ về sử dụng từ nhây:

  1. Cắt miếng vải bị nhây mãi không chịu đứt
  2. Cắt miếng thịt bị nhây cắt mãi không đứt

Từ đồng nghĩa với từ nhây: Nhầy, dai dẳng, lì lợm

Ví dụ : 

  1. Ai đó có tính cù nhầy: nợ mãi không chịu trả, nói mãi không chịu nghe… ý nói những người mặt dày không chịu thay đổi tiếp thu
Nhận xét